Тестове на Побиотех

 • Диагностика

Декан на фармацевтичния факултет, директор на дирекция "Фармация"

d.farm.n. Датхаев У.М. ___________ Ph.D. Устенова Г.О. ____________

"____" _________ 2014 "____" _________ 2014

по темата "Основи на фармацевтиката Биотехнология" t

за студенти от четвърта година на специалност 5B074800 "Технология на фармацевтичното производство"

1! За получаване на протопласти от гъбични клетки се използва:
* лизозим
* трипсин
* + „Ензим от охлюв“

* солизим
2! За получаване на протопласти от бактериални клетки се използва:
* + лизозим
* "Ензим от охлюв"

3! Ползите от генетично инженерния инсулин са: t
* висока активност;
* + по-малко алергичност;

* продукт с висока чистота.
4! Предимствата на получаване на видове, специфични за хората чрез микробиологичен синтез на протеини:
* простота на оборудването;
* рентабилност;
* липса на оскъдни суровини;

* + премахване на етични проблеми;

5! Разработената технология за производство на рекомбинантен еритропоетин се основава на генната експресия:
* в клетките на бактериите;
* в дрождени клетки;
* в растителни клетки;
* + в културата на животински клетки;

* Естеството на клетката няма значение.
6! Предимството на ELISA за определяне на инсулин при понижаване на концентрацията на глюкоза в кръвта на животните: t
* по-ниски разходи за анализ;
* безполезността на оскъдните реактиви;
* лекота на развитие;
* + при липса на влияние върху резултатите от анализа на други протеини;

* продължителност на времето за анализ.

7! При оценката на качеството на генетично инженерния инсулин трябва да се обърне особено внимание на теста за: t
* стерилност;

8! Антибиотици със самостоятелно промотирано проникване в клетката на патогена:
* бета лактами;
* + аминогликозиди;

* пептиди.
9! Практическото значение на полусинтетичния аминогликозид амикацин поради:
* активност срещу анаеробни патогени;
* липса на нефротоксичност;
* + устойчив на защитни ензими в бактерии, които инактивират други
noglikozidy;
* активност срещу патогенни гъби;

устойчиви на фаги.

10! Цефалоспорин от четвърто поколение, резистентен на бета-лактамази на грам-положителни бактерии:
* цефазолин;
* цефтриаксон;

11! Използва се пеницилин ацилаза:
* при проверка на фабричните серии пеницилин за стерилност;
* при оценка на ефективността на пеницилиновите структури срещу резистентни бактерии;
* + при получаване на полусинтетични пеницилини;

* при отстраняване на алергични реакции към пеницилин;

* отстраняване на пирогенни реакции.
* метилиране на тиазолидиновия пръстен.
12! Моноклоналните антитела се произвеждат при производството на:
* при фракционирането на антитела на организми;

* фракциониране на лимфоцити;
* + с използване на хибрид;
* химичен синтез;

* химико-ензимен синтез.
13! Целта за физични и химични мутагени в клетката на биологичните обекти са:
* + ДНК;
* ДНК полимераза;
* РНК полимераза;
* рибозом;
* информационна РНК.
14! Активната утайка, използвана при третирането на отпадъчни биотехнологични продукти е:
* сорбент;
* смес от сорбенти;
* смес от микроорганизми, получени чрез методи на генното инженерство;

* + естествен комплекс от микроорганизми;

15! Функцията за феромони е:
* антимикробна активност;
* антивирусна активност;
* + промяна в поведението на организма, притежаващ специфичен рецептор;

* термостатична активност;
* антитуморна активност.

16! Директорът (главният инженер) на фармацевтично предприятие трябва да отговаря на изискванията на ДПП:
* инженер-икономист;

* адвокат;
* + фармацевт;
* лекар;

* икономист със степен по право.

17! Правилата на СМП предвиждат производството в отделни помещения и на отделно оборудване:
* + пеницилини;
* аминогликозиди;

* тетрациклини;
* макролид;
* полиени.
18! Свойството на бета-лактамите, поради което следват, според строителните и монтажните работи, да се превърне в отделни помещения:
* обща токсичност;
* хронична токсичност;

* пирогенност.
19! GLR регулира:
* лабораторни тестове;
* планиране на търсенето;
* + набор от тестове за предклинични проучвания;

* методи за математическа обработка на данни;

* извършване на валидиране.
20! Според ДКП задълженията на етичните комисии включват:
* контрол на санитарното състояние на лечебните заведения;
* + защита на правата на пациентите, които се изследват за нови лекарства;

* одобрение на предписаните схеми на лечение;
* наблюдение на спазването на вътрешните правила;

* контрол върху работата на персонала.

21! Субстратите на рестрикционните ензими, използвани от генетичен инженер, са:
* хомополизахариди;
* хетерополизахариди;

* полизахариди.
22! Генен маркер "е необходим в генното инженерство:
* включване на вектора в гостоприемната клетка;
* + за селекция на колонии, образувани от клетки, в които векторът е проникнал;

* да включва "работния ген" във вектора;
* за увеличаване на стабилността на вектора;

* да се подобри компетентността на клетката.

23! Успехът на генното инженерство в областта на производството на рекомбинантни протеини е по-голям, отколкото при създаването на рекомбинантни антибиотици, което се обяснява с:
* по-проста протеинова структура;
трудността при избора на клетки-гостоприемници за биосинтеза на антибиотици;
* + голям брой структурни гени, включени в биосинтеза на антибиотици;

* проблеми на безопасността на производствения процес;

24! Нуждае се от биотехнолог на генните маркери:
* за увеличаване на активността на рекомбинанта;
* за формиране на компетентни клетки гостоприемници;
* да се промени мястото на взаимодействие на рестрикционните ензими със субстрата;

* + за селекция на рекомбинанти;

* за увеличаване на стабилността на рекомбинанта.

25! Имобилизацията на производствените клетки е целесъобразна, ако целевият продукт:
* + разтворим във вода;
* неразтворим във вода;
* локализирани вътре в клетката;

* това е биомасата на клетките;

* има лоша реология.

26! Икономическото предимство на биотехнологичното производство на базата на имобилизирани биообекти над традиционните се дължи на: t
* по-ниски разходи за труд;
* по-евтини суровини;
* + повторно използване на биообект;

* ускоряване на производствения процес;

* стабилност на процеса.
27! Биосинтезата на антибиотици, използвани като лекарствени вещества, се засилва и се проявява по-рано в средата:
* богати на източници на азот;
* богати на въглеродни източници;
* богати на източници на фосфор;
* + бедни на хранителни вещества;

* обогатен с витамини и аминокиселини.
28! Регулируемата ферментация в процеса на биосинтеза се постига по метода:
* периодично;
* непрекъснато;
* разглобяем, топинг;

* циклични.
29! Сложният компонент на хранителната среда, драматично увеличава производителността на ферментацията в случай на пеницилин:
* соево брашно;
* брашно от грах;
* + екстракт от царевица;

* оризово брашно.
30! Предшественикът на пеницилина, драстично увеличава продукцията си, когато се добавя към околната среда:
* бета-диметилцистеин;
* Валин;
* + фенилоцетна киселина;
* алфа-аминоадипинова киселина;

* лазин.
31! Стерилизира се технологичен въздух за биотехнологично производство:
* отопление;
* + филтриране;

* антибиотични вещества.
32! Борбата с фаговата инфекция в ферментационните цехове на антибиотичната индустрия е най-рационална от:
* затягане на контрола върху стерилизацията на технологичния въздух;

* затягане на контрола върху стерилизацията на хранителната среда;
* + получаване и използване на резистентни към фаги щамове на биообект;

* затягане на контрола върху стерилизацията на оборудването;

* затягане на контрола върху инсталациите за филтриране.
33! Предимството на растителните суровини, получени чрез отглеждане на клетъчни култури върху суровините, получени от насаждения или диви растения:
* висока концентрация на целевия продукт;

* + стандарт;
* по-лесно извличане на целевия продукт;

* По-лесно почистване на целевия продукт.
34! Ауксините са терминът, чрез който се комбинират специфични промотори на растеж:
* + растителна тъкан;

* актиномицети;
* животинска тъкан;
* еубактерии;

35! За да се провери качеството на пеницилин инжекционното лекарство, използвано в медицинската индустрия пеницилиназа (бета-алактамаза)?
* токсичност;

* стабилност.
36! Патогенната антибиотична поносимост се дължи на:
* унищожаването на антибиотика;
* активни емисии;
* + ниско съдържание на автолизини;
* липса на мишена за антибиотик;

* конформация на целта.
37! Микобактериите - патогени на съвременна туберкулозна инфекция са устойчиви на химиотерапия поради:
* + компенсаторни мутации;
* бавен растеж;
* вътреклетъчна локализация;
* отслабване на имунитета на гостоприемника;

* бърз растеж.
38! Мониторинг (по отношение на лекарствата):
* въвеждане в тялото;
* избор;
* откриване в тъканите;
* + проследяване на концентрация;

39! Проверка (наркотици):
* подобряване чрез химична трансформация;

* подобряване чрез биотрансформация;
* + търсене и подбор ("скрининг") на естествени структури;
* пълен химически синтез;

* Промяна на пространствената конфигурация на природните структури.

40! Антибиотици, способни да проникнат през външната мембрана на грам-отрицателните бактерии:
* нистатин;
* фузидин;
* еритромицин;
* бензилпеницилин;
* + ампицилин.

41! Начин за запазване на продуктивността на културите от микроорганизми, необходими на биотехнолог:
* под слой минерално масло;
* в насипни материали;
* + сушене чрез замразяване;
* криосъхранение;
* в хладилника.

42! Какви витамини регулират генетичния апарат на клетката?

43! Колко процента от витамините се губят при производството на висококачествено брашно?

44! В съответствие с физико-химичните свойства на всички витамини са разделени на...

* + Вода и мастноразтворими

* Природни и изкуствени

* Витамини от група В и група А

45! Какви витамини не се натрупват в тъканите?

* Вода и мастноразтворими

46! Витамините са структурни компоненти на клетъчните мембрани и проявяват антиоксидантни ефекти?

* Витамини от група В

47! Колко етапа е процесът на производство на витамини В1, Най-12, Най-3 и витамин D?

48! За кои от витамините съжителстват FMN и FAD (флавиномононуклеотид и флавиноаденин динуклеотид) съществуват в коензимни форми?

49! При разпределянето на витамин беше открито явлението суперсинтез?

50! Кой от следните витамини е най-големият дял (около 40 хиляди тона годишно) в световното промишлено производство на витаминни продукти?

51! Какъв витаминен синтез е разработен през 1934 г. от швейцарски учени А. Грюснер и С. Райхщайн?

52! Кой е първият, който отличава калциферол от рибено масло?

53! Какъв витамин се произвежда от ергостерол с ултравиолетово облъчване по биотехнологичен метод?

54! Широко разпространена група естествени пигменти, образувани от висши растения, водорасли и някои микроорганизми?

55! Какви пигменти са източник на витамин?

56! Каква среда се използва в микробиологичното производство на В каротин (източник на витамин А)?

57! Стероидните хормони принадлежат към фармацевтичните препарати, в производството на които се използва биотехнология, основните представители на които са...

58! Стероидните хормони принадлежат към фармацевтичните препарати, в производството на които се използва биотехнология, основните представители на които са...

59! Стероидните хормони принадлежат към фармацевтичните препарати, в производството на които се използва биотехнология, основните представители на които са...

60! Стероидните хормони принадлежат към фармацевтичните препарати, в производството на които се използва биотехнология, основните представители на които са...

61! През коя година е открит пълният разпад на холестерола от микобактериите?

62! Основната пречка пред развитието на индустриални микробиологични стероиди хидроксилиране е...

* + ниска производителност на ферментация

* висок процент добив на субстрата

* многократно използване на имобилизирани клетки

* клетки след обездвижване остават жизнеспособни

- превръщането на субстрата в биологично активна форма

63! Биотрансформацията на хидрокортизон в преднизолон се извършва чрез щамове...

64! Кога учените от университета в Базел първо получиха кортизон от надбъбречните жлези?

65! В коя година е установено, че щамът на Rhizopus nigricans е в състояние да хидроксилира прогестерон, в резултат на което синтезът на кортизон е намален до 11 етапа?

66! Колко ключови етапа е индустриален биотехнологичен процес, при който микроорганизмите се използват за производство на търговски продукти?

67! През коя година американските учени Стенли Коен и Хърбърт Бойер разработиха стратегия за прехвърляне на функционална единица на наследственост от един организъм към друг?

68! Не е условие за растежа и отглеждането на биомаса.

* + изолиране и пречистване на биологичен продукт

* жизнеспособност на семената

* наличие на енергиен източник (топлина)

* достатъчно количество подходяща хранителна среда

* необходимите физически и химически условия за жизнена дейност

69! Вид култура, приготвена директно от телесни тъкани (тъкан на плода или новородено)

70! Какво прави свежа хранителна среда при непрекъсната ферментация във ферментатор?

* на всеки 2 минути

71! Апарати, предназначени за отглеждане на микроорганизми, натрупване на биомаса, синтез на целевия продукт.

72! Колко големи групи са разделени биореактори?

73! Не може да се стерилизира в биореактор

74! Фактор, който не контролира ферментационния процес в биореактор?

* концентрация на разтворен кислород

* интензивност на смесване на биомаса

75. Пространството, в което микроорганизмите взаимодействат и културалната среда се нарича:

76! Каква е общата концентрация на микроорганизми или клетки върху твърда или течна хранителна среда, когато се култивира?

77! Методът за разрушаване на клетъчната стена с помощта на ензими

78! Открити са научните основи на микробиологичните процеси...

79! През коя година С. Коен и Г. Бойер със служители разработиха метод за прехвърляне на единица наследственост (ген) от донор към реципиент.

80! Пряко действащата тромболиза, която е плазминогенен активатор, принадлежи към тромболизата от първо поколение

81! Специфични отпадъчни продукти от различни групи микроорганизми, по-ниски и висши растения и животни или техните модификации, притежаващи висока физиологична активност срещу определени групи микроорганизми или злокачествени тумори, които селективно забавят растежа или инхибират развитието?

82! Видовете връзки в микробиологичните общности се разделят на?

* + трофични и метаболитни

83! Какъв е видът на свързването, когато отпадъчните продукти на един микроорганизъм, съдържащ значително количество енергия, консумират други видове микроорганизми като хранителен материал?

84! Какъв вид връзка се характеризира с факта, че различните видове микроорганизми създават за себе си взаимно изгодни условия?

85! Формата на връзката, при която някои микроби се развиват за сметка на вещества от клетката на други организми, като бактерии?

86! Какъв тип връзка се характеризира с факта, че някои микроби абсорбират клетките на други видове, като ги използват като източник на храна?

87! Формата на взаимоотношенията, при които един вид микроорганизми потиска или напълно потиска растежа и развитието на други видове?

88! В коя година е избрано веществото пеницилин?

89! Основните причини за бързото увеличаване на броя на антибиотиците?

* + всички отговори са правилни

* Много антибиотични вещества или продукти от тяхната модификация са незаменими лекарства за инфекциозни заболявания, които преди са били считани за нелечими

* като терапевтични средства, антибиотици се използват в животновъдството, птицевъдството, пчеларството и растениевъдството.

* Проблемът с резистентността на микроорганизмите включва подмяна на някои антибиотици, по-ефективни

* Някои антибиотици се използват като консерванти в хранителната промишленост

90! Каква е фиксираната характеристика на микроорганизмите при образуването на антибиотици?

* + способността да се произвеждат един или повече специфични, строго специфични за него антибиотични вещества, поради специфичния характер на обмяната, която възниква и е фиксирана в процеса на еволюция на микроорганизма;

* не произвежда антибиотични вещества

* синтезирани от вторични метаболити

* способни да произвеждат едно или повече неспецифични, неспецифични антибиотични вещества

* не е междинен метаболит

91! Каква е спецификата на антибиотиците?

+* висока биологична активност

* ниска биологична активност

* Способност да има забележим ефект

92! Антибиотична класификация?

* + на принципа на биологичния произход

* + химическа структура

* + по вид и механизъм на биологично действие

* + на принципа на биологичния произход и химическата структура

93! Вид антибиотично действие?

94! Какви са специфичните инхибитори на биосинтезата на клетъчната стена?

95! Цефалоспоринът е антибиотик от рода гъби?

96! За първи път терминът "екология" е въведен в научната литература от биолог.

97! За първи път в научната литература терминът “екология” е въведен от биолог Е. Хекел в:

98! Науката за връзката между живите същества помежду си и с неорганичната природа, която ги заобикаля, за връзките в суперорганичните системи, за структурата и функционирането на тези системи е...

99! Науката за взаимоотношенията: организми и техните популации с околната среда, биоценози и екосистеми в резултат на взаимозависимата еволюция на организмите и околната среда, авторегулация на екосистемите и тяхната роля в биосферата на планетата

100! Кой е и най-висшата форма на живот и естествената сила, която трансформира околната среда?

* бактерии
101! По време на раждането на живота, увеличаването на съдържанието на което в атмосферата доведе до образуването на жива клетка?

102! Защо да използваме феромони в селското стопанство?

* + при контрол на вредителите

* при борба с плевелите

* за отглеждане на микроорганизми

* за растежа на животните

103! Какво се елиминира чрез обработка на мицела?

104! Газовите емисии се изчистват от органични съединения при температура:

* + от 300 до 1000 0 С

* от 250 до 480 0 С

* 750 до 1020 0 С

* от 100 до 150 0 С

* от 500 до 1000 0 С

105! Препаратите, състоящи се от клетки на Pseudomonas, се използват за отстраняване на замърсители, причинени от изтичане на нещо....?

106! Приблизителна доза "бактериална спестител" на живи клетки е колко mg на 1 m 3 отпадъчни течности?

107! Живи организми и / или вещества от микробен или друг произход, които, с естествения начин на приложение, оказват благоприятно въздействие върху физиологичните функции, както и върху биохимичните и поведенчески реакции на организма-приемник, като оптимизират неговото микробиологично състояние:

108! Парти симбиоза:

109! Пробиотиците са:

* + Живи организми и / или вещества от микробен или друг произход, които с естествения начин на приложение имат благоприятен ефект върху физиологичните функции, както и върху биохимичните и поведенчески реакции на организма-гостоприемник, като оптимизират неговото микробиологично състояние

* протеини, които действат като катализатори в живите организми

* вещества от животни или по-рядко от растителен произход, притежаващи висока биологична активност

* неживи вещества, които имат неблагоприятно въздействие върху естествения път на приложение

110! Паразитизъм е:

* + един от партньорите получава еднопосочна полза за сметка на другата

* Един от партньорите получава едностранна полза, без да причинява увреждане на другия организъм.

* партньорите нямат забележимо влияние един на друг.

* Един от партньорите, проникващ в чуждо жилище, унищожава собственика, след което използва жилището за собствени цели.

111! Коменсализмът е:

* + един от партньорите получава едностранна полза, без да причинява увреждане на другия организъм.

* Един партньор получава еднопосочна полза за сметка на другата

* партньорите нямат забележимо влияние един на друг.

* Един от партньорите, проникващ в чуждо жилище, унищожава собственика, след което използва жилището за собствени цели.

112! Един от партньорите получава едностранна полза, без да причинява увреждане на другия организъм:

113! Неутрализмът е:

* + Партньорите нямат значително влияние един на друг.

* Един партньор получава еднопосочна полза за сметка на другата

* Един от партньорите получава едностранна полза, без да причинява увреждане на другия организъм.

* Един от партньорите, проникващ в чуждо жилище, унищожава собственика, след което използва жилището за собствени цели.

114! Препарати за възстановяване на нормалната микрофлора:

115! Bifida лекарства се използват за:

* + нормализиране на микробиоценозата на стомашно-чревния тракт, повишаване на неспецифичната резистентност на организма, стимулиране на функционалната активност на храносмилателната система, за превенция на вътреболничните инфекции в родилните болници и болници

* лечение на грип и настинки

* предотвратяване на вирусни инфекции на кожата

* намаляване на болката, включително главоболие и зъбобол

* лечение на бъбречни заболявания

116! Година на откриване viroids

117! Трансгенните организми се произвеждат чрез въвеждане на чужд ген

118! Година, когато е създаден модел на двойна спирала на ДНК

119! Първите обекти на генното инженерство са вирусите и плазмидите.

120! За първи път бяха открити транспозони

* края на 40-те години

* след отваряне на клетката

121! Броят на нуклеотидите, които съставят вироиди

122! Вироидите са оформени

123! Година на раждане на генното инженерство

124! Производството на лекарства, хормони и други биологични вещества се извършва в такава посока като

125! В такъв случай методът на тъканната култура ще бъде най-полезен?

* при получаване на хибрид от ябълка и круша

* при развъждане на чисти линии от гладък грах

* + Ако е необходимо, трансплантирайте кожата на човек с изгаряне

* при получаване на полиплоидни форми на зеле и репички

126! За да се получи изкуствено човешки инсулин чрез методи на генно инженерство в промишлен мащаб, е необходимо

въвеждат бактериален инсулин в човешкото тяло

* изкуствено синтезира инсулин в биохимична лаборатория

* отглеждат култура от човешки панкреасни клетки,

* отговорен за синтеза на инсулин

* + въведете гена, отговорен за синтеза на инсулин, в бактерии, които ще започнат да интуитират човешкия инсулин

* близо до човешки панкреасни клетки

* уникални микроорганизми, които нямат клетъчна структурна организация. +

* едноклетъчни микроорганизми с растителен произход, лишени от хлорофил и несъдържащи ядра.

* вещества, произведени от бактерии и вредни за други бактерии

* човешки стомашни жлези

човешки панкреасни клетки

За първи път терминът "биотехнология" е приложен от унгарския инженер Карл Ереки в

129! Първите данни за ензимите са получени при изучаване на процесите:

* + Ферментация и храносмилане

* Окисляване и редукция

130! Ензими (от лат. Fermentum) се превеждат

131! Голям принос за изучаването на учени от ферментацията:

132! Вещество, подложено на трансформация в присъствието на ензим, се нарича:

133! Механизмът на действие на ензимите. Скоростта на ензимната реакция зависи от:

* + концентрации на субстрата [[S]] и количества присъстващ ензим

* концентрация на субстрата [[S]]

* количество присъстващ ензим

134! Ензими - големи молекули, техните молекулни маси варират от:

* + 10 000 до повече от 1 000 000 далтона

135! Повечето ензими работят най-добре в решения, чието рН е близко до:

136! Определение "Биотехнологията е използването на клетъчни култури, бактерии, животни, растения, метаболизъм и биологични възможности, които осигуряват разнообразни лекарствени форми":

* няма нужда да се добавя

* свързани с биохимията

137! Предназначение на хранителните среди:

* защита на клетките от излагане на фактори на околната среда;

* поддържане на оптимални физико-химични условия за клетъчен растеж;

* осигуряване на клетки с хранителни вещества за синтез на биомаса;

* + поддържане на оптимални физико-химични условия за клетъчен растеж, осигуряване на клетки с хранителни вещества за синтез на необходимите отпадъчни продукти;

* не осигуряват клетки с хранителни вещества

138! Антибиотиците са:

139! Антибиотик, който нарушава синтеза на клетъчната стена на микроорганизмите:

140! В биотехнологията понятието "биологичен обект" съответства на следните определения:

* организъм, върху който се тестват новите БАН;

* + организми, които причиняват микробно замърсяване на технологичното оборудване;

* ензим, използван за процеси на генното инженерство;

* организъм, произвеждащ биологично активно вещество;

* ензим, използван за медицински цели.

141! Разлика на молекулата на РНК от ДНК молекулата:
* монозахарид е дезоксирибоза;
* монозахарид е рибоза;

* + азотна основа - тимин;

* азотна основа - урацил;

* Азотна основа - гуанин.

142! Осигуряването и поддържането на стерилност на хранителните среди осигурява:

* стерилизация на изходните компоненти на средата;

* + термична стерилизация на средата, стерилизираща филтрация;

* филтриране на масата за стерилизация

143! Активирането на лекарството в целевата клетка се осъществява поради:

* въвеждането на свързващи активатори;

* локално повишаване на температурата в близост до таргетната клетка;

* + свързване на ензима с моноклоналното антитяло;

* антигенна специфичност на моноклонални антитела;

* свързване на лекарството с ензима

144! Целта на етапа на предварителна обработка на културалната течност при производството на антибиотици:

* + освобождаване на културалната течност от кислород;

* освобождаване на културалната течност от производителя;

* освобождаване на културалната течност от окислителни агенти;

* Освободете културалната течност от азотни съединения

145! Отличителни черти на прокариотната клетка:
* малки размери;

* + наличие на субклетъчни органели;

* многослойна клетъчна стена;

* хромозомна ДНК в ядрото.

146! Описанието на морфологичните, физиологичните характеристики на хранителните среди, условията на отглеждане и срока на годност на културата са в:

* + паспорт за културен щам;

* справочна и научна литература;

* нормативна документация за произведеното лекарство;

147! Контролът на биомаса се извършва чрез:
* + броя на клетките и техните линейни размери, броя на жизнеспособните клетки

* броя на азотните съединения (метод на оцветяване);

* дихателна честота (натрупване на СО2);

148! В производството на антибиотици при отглеждането на използваните микроорганизми:

* растеж на клетъчни култури;

* промяна на клетъчните култури;

* растеж на животински клетки.

149! Типични области на употреба на психофилни микроорганизми:

* източници на гени, кодиращи термолабилни ензими;

* източници на гени, кодиращи термостабилни ензими;

* + обезвреждане на токсични отпадъци;

* производство на етилов алкохол;

150! За изолиране на клетките от хранителната среда, използвайте:
* флотация;

* + центрофугиране, микрофилтрация през мембрана;

151! Промишлени източници за производството на аминокиселини са:

* азотни съединения с ниско молекулно тегло;

* + метаболитни продукти на неспорогенни грамположителни почвени бактерии;

* протеин от човешка кръв.

152! Ваксините за субединици са:

* ваксини срещу един патоген;

* антигенни детерминанти (протеини);

* генетично модифициран патоген;

* + непатогенни микроорганизми с клониран ген, кодиращ антигенни детерминанти на патогенен организъм;

153! Стерилизация на растителни предмети, въведени първо в културата in vitro, произведени:

* + течаща пара при t - 100 ° С;

* пара под налягане t = 120 ° С;

* лечение с дезинфектант;

154! Способността за превръщане (ферментация) на захар в етанол има:
* Aspergillus oryzae;

155! Биотехнологичният процес на получаване на аскорбинова киселина включва:

* култивиране на трансформирани клетки Erwinica herbi cola;

* микробиологично разцепване на целулоза;

* + съвместно култивиране на микроорганизми Corynebacterium и Erwinica herbicola;

* последователно култивиране на микроорганизми Corynebacterium и Erwinica herbicola;

* култивиране на щама Streptococcus equisimilis.

156! Широко използван за промишлено изолиране и пречистване на антибиотици е:

* хроматография в тънки слоеве;

* обменна хроматография;
* + високоефективна течна хроматография, йонообменна хроматография, тънкослойна хроматография
* хартиена хроматография.

157! Първоначално бяха получени клетъчни култури и тъкани от лечебни растения:
* в началото на ХХ век;

* + в средата на 20-ти век;

158!. Предимството на растителни суровини, получени от отглеждане на клетъчни култури, над суровини от насаждения или диви растения:

* + голяма концентрация на целевия продукт;

* по-лесно извличане на целевия продукт.

159! Проучвания за геномиката:
* индивидуални гени;

* набор от структурни компоненти на ДНК;

* + набор от всички гени на тялото;

* мимически прояви в произношението на името на гена;

* механизми на генетични промени (мутации).

Източници на сяра в хранителните среди:
* сероводород;

161! Процесът на получаване на генно инженерство включва:

* + култивиране на биомаса от рекомбинантен щам E.coli;

* разпределение на препроинсулин от културалната маса;

* разцепване на водещия полипептид;

* редуктивно затваряне на три дисулфидни връзки и ензимно изолиране на свързващия С-пептид;

* хроматографско пречистване на инсулин.

162! Биологичната роля на антибиотиците:

* те са необходими за клетъчното делене;

* Това е една от формите на микробен антагонизъм;

* + са кофактори на ензими, участващи в синтеза на клетъчната мембрана;

* са кофактори на ензими, участващи в образуването на клетъчната стена

* хроматографско пречистване на инсулин.

163! Антибиотик, към който микроорганизмите бавно развиват вторична резистентност:

164! Практическото значение на културите на изолирани тъкани и растителни клетки:

* + обект на цитологията на генетиката и "подобряването" на сортовете на ценните култивирани растения;

* + създаване на “банки” от растителни видове;

* + бързо клонирано размножаване на растения;

* + получаване на ценна БАС;

165! Начинът на съхранение на културите-производители предполага:
* + замразяване при температури под –20 ° C;

* замръзване при температури под –2... -5 ° С;

* контрол на температурата при 37 ° С.

166! Водородният пероксид може да бъде въведен в хранителната среда на етапа на биосинтеза на антибиотик, за да:

* Премахване на кислородния глад производител.

* активни лекарствени форми

167! Стерилизирани са хранителни среди за отглеждане на изолирани тъкани и клетки:

* пара под налягане;

* + филтриране през мембранни филтри;

* всички горепосочени методи.

168! Оптималният температурен режим за развитието на мезофилни микроорганизми е:

169! Признаци на повърхностен метод на отглеждане:
* твърда хранителна среда;

* монослойна клетъчна суспензия;

фиксиране на клетки на повърхността на реактора;

* + използване на микроскопични носители;

* течна хранителна среда.

170! Източникът на лекарството урокиназа е:
* изолирани калусни култури;

* + култури на човешки ембрионални клетки;

* клонирана Е. coli;

* свързване на лекарството с ензима.

171! Естествената среда обикновено не се използва:
* да се поддържа културата на микроорганизма;
* за натрупване на биомаса;

* + за диагностични цели;

* за изучаване на метаболизма.

* при използване на наркотици в неактивна форма;

172! В производството на антибиотици в отглеждането на микроорганизми се използва хранителна среда:

* в неактивна форма;

173! Методи за селекция, използвани в тъканни култури и растителни клетки:
* покритие;

* + физични и химични методи, протопласти, спонтанни мутации;

174! Като биологични обекти в биотехнологията:
* + култура на еукариотни клетки на Pseudomonas aeruginosa;

175! Стерилизира се технологичен въздух за аерация на изолирани растителни клетки:

176! Провежда се промишлен синтез на аскорбинова киселина:
* + химически синтез;

* метаболитни продукти на спорообразуващи грамположителни почвени бактерии;

* протеин от човешка кръв

177! Ауксините са терминът, чрез който се комбинират специфични хормони (стимулиращи растежа):

* трябва да се използва в медицината

178! Основните компоненти на биотехнологичната система

* оборудване за процеса на изпълнение;

179! Процесът, извършван чрез култивиране на микроорганизми, се нарича

180! Използва се пеницилин ацилаза:
* при проверка на фабричните серии пеницилин за стерилност;
* при оценка на ефективността на пеницилиновите структури срещу резистентни бактерии;
* + при получаване на полусинтетични пеницилини;

* при отстраняване на алергични реакции към пеницилин;

* отстраняване на пирогенни реакции.
* метилиране на тиазолидиновия пръстен.

Ползите от генетично инженерния инсулин са

Предимствата на получаване на видове, специфични за хората чрез микробиологичен синтез на протеини:

Разработената технология за производство на рекомбинантен еритропоетин се основава на генната експресия:

Характеристика на растежните фактори на пептидната тъкан са:

Предимството на инсулиновата АРВ спрямо определянето на инсулина от гледна точка на намаляване на концентрацията на глюкоза в кръвта на животните: t

При оценката на качеството на генетично инженерния инсулин трябва да се обърне особено внимание на теста за: t

Намаляването на ограниченията върху употребата в промишлеността на рекомбинантни микроорганизми, които произвеждат човешки хормони, стана възможно чрез:

Директно пренасяне на чужда ДНК в протопласти е възможно с помощта на:

Човешкият генетично инсулин: науката в служба на човечеството

Преди употребата на инсулин животът на пациент с диабет е не повече от 10 години. Изобретението на този наркотик спаси милиони пациенти. Човешкият генно инженерство е най-новото постижение на науката.

Резултатът от многогодишната упорита работа

История на

Преди изобретението на генетично инженерно (рекомбинантно) лекарство, инсулинът се изолира от панкреаса на говеда и свине.

Разлика на свински инсулин от човек - само една аминокиселина

Недостатъците на този метод за получаване на лекарството:

 • трудността при съхранението и транспортирането на биологични суровини;
 • липса на добитък;
 • трудностите, свързани с изолирането и пречистването на панкреатичния хормон;
 • висок риск от алергични реакции.

С синтеза на естествения човешки инсулин в биореактора през 1982 г. започва нова биотехнологична ера. Ако в зората на инсулиновата терапия целта на учените беше само оцеляване на пациента, днес развитието на нови лекарства е насочено към постигане на стабилна компенсация на заболяването. Основната цел на научните изследвания е да подобри качеството на живот на болния с диабет.

Съвременни технологии

Видове лекарство, в зависимост от метода на получаване:

 • липса на алергични реакции;
 • ефективност на производството;
 • висока степен на пречистване.

Какво се случва в организма след прилагането на лекарството?

Свързвайки се с рецептора на клетъчната мембрана, инсулинът образува комплекс, който изпълнява следните процеси:

 1. Подобрява вътреклетъчния транспорт на глюкоза и улеснява неговата абсорбция.
 2. Насърчава секрецията на ензими, които участват в обработката на глюкоза.
 3. Намалява скоростта на образуване на гликоген в черния дроб.
 4. Стимулира метаболизма на мазнини и протеини.

В случай на подкожно приложение инсулинът започва да действа след 20-25 минути. Времето на действие на лекарството от 5 до 8 часа. Впоследствие ензимът се разгражда с инсулин и се екскретира с урината. Лекарството не прониква в плацентата и не преминава в кърмата.

Кога се предписва инсулин с генно инженерство?

Човешкият инсулин с генно инженерство се използва в следните случаи:

 1. Диабет тип 1 или 2. Използва се като самостоятелно лечение или в комбинация с други лекарства.
 2. С резистентност към перорални хипогликемични средства.
 3. С диабет при бременни жени.
 4. При усложнения на бъбреците и черния дроб.
 5. При преминаване към инсулин с удължено действие.
 6. В предоперативния период.
 7. В случай на развитие на животозастрашаващи състояния (хиперосмоларна или кетоацидозна кома).
 8. В извънредни ситуации (преди раждане, с наранявания).
 9. Ако има дистрофични кожни лезии (язви, фурункулоза).
 10. Лечение на диабет на фона на инфекцията.

Човешкият генетично модифициран инсулин се понася добре и не предизвиква алергични реакции, тъй като е напълно идентичен с естествения хормон.

Забранено е да се предписват лекарства в случай на

 • понижаване на нивата на кръвната захар;
 • свръхчувствителност към лекарството.

В първите дни след назначаването на лекарството трябва да се следи внимателно от пациента.

Странични ефекти

В редки случаи, когато се използва инсулин, са възможни следните усложнения:

 • алергични реакции (уртикария, ангиоедем, сърбеж по кожата);
 • рязко намаляване на нивото на захар в кръвта (разработено поради отхвърляне на лекарството от организма или в случай на имунологичен конфликт);
 • нарушаване на съзнанието;
 • в тежки случаи може да се развие хипогликемична кома;
 • жажда, сухота в устата, летаргия, загуба на апетит;
 • хипергликемия (когато се използва лекарството на фона на инфекция или треска);
 • зачервяване на лицето;
 • локални реакции в областта на инжектиране (парене, сърбеж, атрофия или растеж на подкожна мастна тъкан).

Понякога приспособяването към лекарството е придружено от такива разстройства като подуване и зрителни нарушения. Тези прояви са склонни да изчезват след няколко седмици.

Как да намерите в аптеката генетично инженерство инсулин?

Лекарството се предлага под формата на разтвор за парентерално приложение:

Вземете лекарството инсулин, като се вземат предвид индивидуалните характеристики на пациента не е трудно.

Важно е! Само лекар може да предпише инсулин! Той също така изчислява дозата и контролира състоянието на пациента по време на лечението. Самолечението може да доведе до трагични последствия.

Условия за ползване

Най-често се използва подкожен инсулин.

В спешни случаи лекарството се инжектира интравенозно.

Когато пациентът е в тежко състояние

Дори диабетик с опит може да допусне грешка, когато използва лекарството.

За да се избегнат усложнения, е необходимо:

 1. Преди употреба проверете срока на годност на лекарството.
 2. Спазвайте указанията за съхранение: резервните бутилки трябва да се съхраняват в хладилник. Разработената бутилка може да се съхранява при стайна температура на тъмно място.
 3. Не забравяйте да запомните правилната доза: прочетете отново предписанието на лекаря.
 4. Преди инжектиране, уверете се, че изпускате въздух от спринцовката.
 5. Кожата трябва да бъде чиста, но употребата на алкохол за лечение е нежелана, тъй като намалява ефективността на лекарството.
 6. Изберете оптимално място за инжектиране. Когато се прилага под кожата на корема, лекарството действа по-бързо. Инсулинът се абсорбира по-бавно, когато се прилага в глутеалната гънка или рамото.
 7. Използвайте цялата повърхност (предотвратяване на локални усложнения). Разстоянието между инжекциите трябва да бъде най-малко 2 cm.
 8. Хванете кожата в гънка, за да намалите риска от удряне на мускула.
 9. Инжектирайте спринцовката под кожата под ъгъл, така че лекарството да не изтече.
 10. За инжекции в корема, краткодействащият инсулин трябва да се прилага 20 минути преди хранене. Ако изберете рамо или седалище - тридесет минути преди хранене.

Комбинация с други лекарства

Често, при диабет, пациентът приема няколко лекарства. Комбинацията с други лекарства може да повлияе терапевтичния ефект на генетично инженерния инсулин.

За да предотвратите усложнения, трябва да знаете:

биотехнологиите

1. Появата на геномиката като научна дисциплина стана възможна след това


1) установяване на структурата на ДНК
2) създаване на концепцията за ген
3) диференциация на регулаторните и структурните области на гена
4) пълно секвениране на генома в редица организми
5) потвърждават концепцията за двойна спирала на ДНК

2. Значението на ген в патогенен организъм - кодиран от ген - е продукт, необходим за


1) клетъчно умножение
2) поддържане на живота
3) тъканна инвазия
4) инактивиране на антимикробното вещество
5) идентификация на ген

3. Експресират се гените за пазене в патогена


1) в заразения организъм на гостоприемника
2) винаги
3) само върху изкуствени хранителни среди
4) под влияние на индуктори
5) под въздействието на инхибитори

4. Протеомиката характеризира състоянието на микробния патоген


1) ензимна активност
2) темп на растеж
3) експресия на отделни протеини
4) да е на специфичен етап от цикъла на растеж
5) метаболизъм

5. За получаване на протопласти от използваните гъбични клетки


1) лизозим
2) трипсин
3) "охлюв ензим"
4) пепсин
5) солизим

6. Образуването на протопласти от микробни клетки може да бъде наблюдавано с използване на методи


1) вискозиметрия
2) колориметрия
3) фазова контрастна микроскопия
4) електронна микроскопия
5) спектрален анализ

7. За получаване на протопласти от използвани бактериални клетки

1) лизозим
2) "охлюв ензим"
3) трипсин
4) папаин
5) хемотропсин

8. Комбинирането на геномите на клетки от различни видове и родове е възможно със соматична хибридизация.


1) само в естествени условия
2) само в изкуствени условия
3) в естествени и изкуствени условия
4) с развитието на патологичния процес
5) при стрес

9. По време на съхранението се постига висока стабилност на протопластите.


1) на студено
2) в хипертонична среда
3) в среда с добавяне на антиоксиданти
4) при анаеробни условия
5) в среда на полиетиленгликол (PEG)

10. Полиетиленгликол (PEG), въведен в протопластната суспензия

1) допринася за тяхното сливане
2) предотвратява сливането им
3) увеличава стабилността на суспензията
4) предотвратява микробната инфекция
5) намалява възможността за микробна инфекция

11. Суспензионни култури в


1) лаг-фаза
2) фаза на ускорен растеж
3) логаритмичната фаза
4) бавна фаза на растеж
5) стационарна фаза

12. Хибридизацията на протопластите е възможна, ако клетките на оригиналните растения притежават


1) сексуална съвместимост
2) сексуална несъвместимост
3) съвместимостта не е значителна
4) специфичност на видовете
5) ензимна активност

13. Ползите от генетично инженерния инсулин са


1) висока активност
2) по-малко алергичност
3) по-малка токсичност
4) по-голяма стабилност
5) продукт с висока чистота

14. Предимства за получаване на видове, специфични за хората чрез микробиологичен синтез.


1) простота на оборудването
2) рентабилност
3) качество на суровините
4) отстраняване на етични проблеми
5) стабилност на производството

15. Разработената технология за производство на рекомбинантен еритропоетин се основава на генната експресия.


1) в клетките на бактериите
2) в дрождени клетки
3) в растителни клетки
4) в културата на животински клетки
5) естеството на клетката няма значение

16. Характеристика на растежните фактори на пептидната тъкан е


1) тъканна специфичност
2) специфичност на видовете
3) образуване на ендокринни жлези
4) трансформационна дейност
5) каталитична активност

17. Предимството на ОВЗ пред определянето на инсулина при понижаване на концентрацията на глюкоза в кръвта на животните


1) по-нисък анализ на разходите
2) безполезността на оскъдните реагенти
3) лекота на учене
4) няма ефект върху резултатите от анализа на други протеини
5) времетраене на анализа

18. Когато се оценява качеството на генетично инженерния инсулин, особено внимание трябва да се обърне на теста за


1) стерилност
2) токсичност
3) алергичност
4) пирогенност
5) стабилност

19. Основното предимство на полусинтетичните еритромицинови производни - азитро-, рокситро-, кларитромицин, над естествения антибиотик се дължи на


1) по-малко токсичност
2) бактерицидно
3) активност срещу вътреклетъчно локализирани паразити
4) действие върху гъбите
5) бактериостатичен

20. Антибиотици със самостоятелно промотирано проникване в клетката на патогена


1) бета лактами
2) аминогликозиди
3) макролиди
4) гликопептиди
5) пептиди

21. Появата на множествена резистентност на туморите към противоракови агенти

1) плътност на мембраната
2) ензимна инактивация
3) намаляване на афинитета на вътреклетъчните цели
4) активни емисии
5) стесняване на порести канали

22. Практическа стойност на полусинтетичния аминогликозид амикацин поради


1) активност срещу анаеробни патогени
2) липса на нефротоксичност
3) устойчиви на защитни ензими в бактерии, инактивиращи други аминогликозиди
4) активност срещу патогенни гъби
5) устойчиви на фаги

23. Обяснени са ефектите на нистатин и полифони на амфотерицин В върху гъбички, но не и върху бактерии


1) особености на рибозомите в гъбите
2) наличието на митохондрии
3) наличието на хитин в клетъчната стена
4) присъствието на ергостерол в мембраната
5) наличието на украсена сърцевина, заобиколена от мембрана

24. Фунгицидният характер на нистатин и амфотерицин В полиени се дължи на

1) взаимодействие с ДНК
2) активиране на литични ензими
3) образуване на водни канали в мембраната и загуба на нискомолекулни метаболити и неорганични йони от клетката
4) потискане на електронните транспортни системи
5) укрепване на електронните транспортни системи

25. Защита на аминогликозидните производители от собствения им антибиотик


1) рибозом с нисък афинитет
2) активно освобождаване
3) преходна ензимна инактивация
4) компартментализация
5) наличието на протеинови "капани"

26. Сигналната трансдукция е

1) предаване на сигнала от клетъчната мембрана към генома
2) иницииране на протеинов синтез
3) пост-транслационни промени в протеина
4) изолиране на литични ензими
5) промяна на протеините на ниво превод

27. От вторичните метаболити на микроорганизми, инхибиторът на сигналната трансдукция е


1) стрептомицин
2) нистатин
3) циклоспорин А
4) еритромицин
5) канамицин

28. Упражнение за трансфер


1) катализа на редокс реакциите
2) прехвърляне на функционални групи към водната молекула
3) катализа на реакциите на присъединяване чрез двойни връзки
4) катализа на трансферните реакции на функционални групи върху субстрата
5) катализа на хидролитично разцепване на връзки

29. Цефалоспорин от четвърто поколение, устойчив на бета-лактамази на грам-отрицателни бактерии


1) цефалексин
2) цефазолин
3) цефпиром
4) цефаклор
5) цефалоридин

30. Цефалоспорин от четвърто поколение, устойчив на бета-лактамази на грам-положителни бактерии


1) цефазолин
2) цефтриаксон
3) цефалоридин
4) цефепим
5) цефаклор

31. Пеницилин ацилазата се използва, когато


1) проверка на фабричните серии пеницилин за стерилност
2) оценка на ефективността на пеницилиновите структури срещу резистентни бактерии
3) получаване на полусинтетични пеницилини
4) отстраняване на алергични реакции към пеницилин
5) отстраняване на пирогенни реакции

32. Пеницилин ацилаза катализи


1) разцепване на беталактамен пръстен
2) разцепване на тиазолидиновия пръстен
3) разцепване на страничния радикал при С6
4) деметилиране на тиазолидиновия пръстен
5) метилиране на тиазолидиновия пръстен

33. Моноклоидните антитела се произвеждат в производството.


1) при фракционирането на антитела на организми
2) фракциониране на лимфоцити
3) използване на хибрид
4) химичен синтез
5) химично-ензимен синтез

34. Целта за физични и химични мутагени в клетката на биологичните обекти са

1) ДНК
2) ДНК полимераза
3) РНК полимераза
4) рибозома
5) РНК за съобщения

35. Активната утайка, използвана при третирането на биотехнологични производствени отпадъци, е такава


1) сорбент
2) смес от сорбенти
3) смес от микроорганизми, получени чрез методи на генното инженерство
4) естествен микробен комплекс
5) деструктивни щамове

36. При почистване на промишлени отпадъци по време на пиковите часове се използват деформационни деформатори.


1) естествени микроорганизми
2) компоненти за постоянна активна утайка
3) стабилни генетично модифицирани щамове
4) нестабилни генетично модифицирани щамове
5) растителни клетки

37. Постоянното присъствие на деструктивни щамове в аеротанковете е неефективно: периодичното въвеждане на техните търговски препарати е предизвикано


1) слаба скорост на тяхното възпроизвеждане
2) замяната им с представители на микрофлората на активната утайка
3) загуба на плазмиди, където се намират гени на окислителни ензими
4) въпроси на безопасността
5) проблеми с околната среда

38. Функцията на феромона е


1) антимикробна активност
2) антивирусна активност
3) промяна в поведението на организма със специфичен рецептор
4) термостатична активност
5) антитуморна активност

39. Изолирането и пречистването на продуктите от биосинтеза и органичния синтез има фундаментални различия на етапите на процеса.


1) всички
2) край
3) първо
4) само на подготвителните етапи
5) няма фундаментални различия

40. Основното предимство на ензимната биоконверсия на стероидите върху химическата трансформация е в


1) наличие на реагенти
2) селективни ефекти върху някои функционални групи на стероида
3) намаляване на времето на процеса
4) получаване на фундаментално нови съединения
5) синтез на "de novo"

41. Увеличението на добива на целевия продукт по време на стероидната биотрансформация се постига, когато


1) увеличаване на интензивността на смесване
2) увеличаване на интензивността на аерацията
3) повишаване на температурата на ферментацията
4) премахване на микробното замърсяване
5) увеличаване на концентрацията на стероиден субстрат във ферментационната среда

42. Директорът (главен инженер) на фармацевтично предприятие трябва, съгласно изискванията на ДПП, да бъде


1) инженер-икономист
2) адвокат
3) фармацевт
4) лекар
5) икономист с юридическа степен

43. Правилата за ДПП предвиждат производство в отделни помещения и на отделно оборудване.

1) пеницилини
2) аминогликозиди
3) тетрациклини
4) макролиди
5) полиени

44. Имуществото на бета-галтите, поради което те следват, според ДПП, да се появят в отделни помещения


1) обща токсичност
2) хронична токсичност
3) ембриотоксичност
4) алергичност
5) пирогенност

45. ДЛП регулира


1) лабораторни изследвания
2) планиране на търсенето
3) набор от тестове за предклинични изпитвания
4) методи за математическа обработка на данни
5) валидиране

46. ​​Според ДКП отговорностите на етичните комисии включват


1) контрол върху санитарното състояние на лечебните заведения
2) защита на правата на пациентите, на които се тестват нови лекарства
3) одобрение на предписаните схеми на лечение
4) контрол върху спазването на вътрешните правила
5) наблюдение на работата на персонала

47. Причината за невъзможността за директно изразяване на човешкия ген в клетката на прокариотите


1) висока концентрация на нуклеази
2) невъзможност за репликиране на плазмиди
3) липса на транскрипция
4) невъзможността за снаждане
5) няма излъчване

48. Директно пренасяне на чужда ДНК в протопласти е възможно с помощта на


1) микроинжекции
2) трансформация
3) липозомна опаковка
4) култивиране на протопласти върху подходящи хранителни среди
5) хибрид

49. Субстратите на рестрикционните ензими, използвани от генетичния инженер, са


1) хомополизахариди
2) хетерополизахариди
3) нуклеинови киселини
4) протеини
5) полизахариди

50. За генетичното инженерство е необходим “маркерен ген”


1) включване на вектора в гостоприемниковите клетки
2) селекция на колонии, образувани от клетки, в които е проникнал векторът
3) включването на "работещ ген" във вектора
4) увеличаване на стабилността на вектора
5) подобряване на компетентността на клетката

51. Понятието "лепкави краища" на генното инженерство отразява

1) комплементарност на нуклеотидната последователност
2) взаимодействие на нуклеинови киселини и хистони
3) SH-групи реагират помежду си, за да образуват дисулфидни връзки
4) хидрофобно взаимодействие на липиди
5) компетентност на клетките

52. Търсенето на нови рестрикционни ензими за използване в генното инженерство се дължи на


1) разлики в каталитичната активност
2) различно място на въздействие върху основата
3) специфичност на видовете
4) висока цена
5) лабилност

53. Напредък в генното инженерство в областта на създаването на рекомбинантни протеини повече от създаването на рекомбинантни антибиотици. Това се дължи


1) по-проста протеинова структура
2) трудността да се изберат клетки-гостоприемници за биосинтеза на антибиотици
3) голям брой структурни гени, включени в биосинтеза на антибиотици
4) въпроси на безопасността на производствения процес
5) проблеми на съпротивата

54. Лигазният ензим се използва в генното инженерство, защото


1) закрепва вектора с мембраната на клетката гостоприемник
2) катализира включването на вектора в хромозомата на гостоприемника
3) катализира ковалентното свързване на въглехидратно-фосфорната верига на ДНК на ген с ДНК на вектор
4) катализира затварянето на пептидните мостове в пептидогликана на клетъчната стена
5) осигурява образуването на водородни връзки

55. Биотехнологът на генния маркер е необходим


1) увеличаване на активността на рекомбинанта
2) образуване на компетентни клетки гостоприемници
3) промяна на мястото на взаимодействие на рестрикционните ензими със субстрата
4) подбор на рекомбинанти
5) повишава стабилността на рекомбинанта

56. Намаляването на ограниченията върху употребата в промишлеността на рекомбинантни микроорганизми, произвеждащи човешки хормони, стана възможно благодарение на


1) подобряване на методите за изолиране на генетично модифицирани рекомбинанти от околната среда
2) обучение на персонала, работещ с рекомбинанти
3) експериментално установена слаба жизнеспособност на рекомбинанта
4) експериментално потвърждение на задължителната загуба на чужди гени
5) Правила за ДПП

57. Вектор, базиран на плазмид, е за предпочитане пред вектор на базата на ДНК фаг, дължащ се на


1) по-голям размер
2) по-малко токсичност
3) по-висока честота на превключване
4) липса на лизис на клетката гостоприемник
5) лизис на клетката гостоприемник

58. Необходима е активация на неразтворим носител в случай на имобилизация на ензима


1) засилване на включването на ензима в гела
2) увеличаване на сорбцията на ензима
3) повишаване на активността на ензима
4) образуване на ковалентни връзки
5) увеличаване на селективността на ензима

59. Обездвижването на отделни ензими е ограничено


1) лабилност с висок ензим
2) наличието на ензимния коензим
3) присъствието на ензимните подединици
4) ензимът принадлежи към хидролазите
5) ензимът принадлежи към лигази

60. Обездвижването на цели клетки-производители на лекарствени вещества е нерационално в случай на

1) висока лабилност на целевия продукт (лекарствено вещество)
2) да се използва целевия продукт само под формата на инжекция.
3) вътреклетъчна локализация на целевия продукт
4) висока хидрофилност на целевия продукт
5) висока хидрофобност на целевия продукт

61. Имобилизацията на производствените клетки е подходяща, ако целевият продукт

1) разтворим във вода
2) неразтворим във вода
3) локализирани вътре в клетката
4) клетъчна биомаса
5) има лоша реология

62. Целите на обездвижването на ензимите в биотехнологичното производство са


1) увеличаване на специфичната дейност
2) повишена стабилност
3) разширяване на субстратния спектър
4) повторна употреба
5) всичко по-горе е вярно

Целевият протеинов продукт е локализиран в имобилизираната клетка. Възможно е да се постигне нейното изолиране, без да се нарушава системата.


1) укрепване на системи за активно освобождаване
2) отслабване на мембранната бариерна функция
3) свързване към протеина лидерна последователност от външен протеин
4) увеличаване на скоростта на синтеза на протеини
5) увеличаване на количеството протеин

64. Колонен биореактор за имобилизиране на цели клетки трябва да бъде различен от реактор за имобилизиране на ензими.


1) голям диаметър на колоната
2) отработени газове
3) по-бързо движение на разтворителя
4) формата на частиците на неразтворимия носител
5) размер на частиците на неразтворимия носител

65. Технология, базирана на имобилизирането на биообект, намалява присъствието в лекарствения препарат на такива примеси като


1) следи от тежки метали
2) катерици
3) механични частици
4) следи от органични разтворители
5) следи от съединения с ниско молекулно тегло

66. Икономическото предимство на биотехнологичното производство на базата на имобилизирани биообекти над традиционните


1) по-ниски разходи за труд
2) по-евтини суровини
3) многократно използване на биообект
4) ускоряване на производствения процес
5) стабилност на процеса

67. Биосинтезата на антибиотици, използвана като лекарствени вещества, е ефективна само за медии.


1) богати на източници на азот
2) богати на въглерод
3) богати на източници на фосфор
4) лошо хранително вещество
5) обогатен с витамини и аминокиселини

68. Регулируемата ферментация в процеса на биосинтеза се постига чрез метода


1) периодични
2) непрекъснато
3) разглобяеми, топинг
4) полупериод
5) цикличен

69. Ретро-инхибиране от крайния продукт по време на биосинтеза на биологично активни вещества е потискането


1) последният ензим в метаболитната верига
2) първоначалния ензим в метаболитната верига
3) всички ензими в метаболитната верига
4) транскрипции
5) излъчване

70. Терминът "мултиензимен комплекс" означава комплекса


1) ензимни протеини, секретирани от клетката чрез екстракция и утаяване
2) ензими на клетъчната мембрана
3) ензими, които катализират синтеза на първичен или вторичен метаболит
4) екзо- и ендопротеаза
5) транспептидази

71. Чрез синтеза на поликетид, молекулата се сглобява.

1) тетрациклин
2) пеницилин
3) стрептомицин
4) циклоспорин
5) гентамицин

72. Сложният компонент на хранителната среда драматично увеличава производителността на ферментацията при приготвянето на пеницилин


1) соево брашно
2) брашно от грах
3) екстракт от царевица
4) памучно брашно
5) оризово брашно

73. Предшественикът на пеницилина драстично увеличава продукцията си, когато е добавен към сряда


1) бета-диметилцистеин
2) валин
3) фенилоцетна киселина
4) алфа-аминоадипинова киселина
5) лазин

74. Добавен е прекурсор на биосинтеза на пеницилин.


1) в подготвителния етап
2) в началото на ферментацията
3) на втория или третия ден след началото на ферментацията
4) всеки ден по време на 5-дневния процес
5) само в края на ферментацията

75. Технологичният въздух за биотехнологично производство се стерилизира


1) отопление
2) филтриране
3) UV облъчване
4) ниска доза радиация
5) антибиотични вещества

76. Борбата с фаговата инфекция в магазините за ферментация на антибиотичната промишленост е най-рационалната


1) затегнете контрола на стерилизацията на технологичния въздух
2) затягане на контрола върху стерилизацията на хранителната среда
3) получаване и използване на резистентни към фаги щамове на биообект
4) затягане на контрола върху стерилизацията на оборудването
5) затягане на контрола върху филтриращите инсталации

77. Предимството на растителните суровини, получени от отглеждането на клетъчни култури, над суровините, получени от насаждения или диви растения, е


1) голяма концентрация на целевия продукт
2) по-ниска цена
3) стандарт
4) по-лесно извличане на целевия продукт
5) по-лесно почистване на целевия продукт

78. Ауксините са термин, при който се комбинират специфични промотори на растеж.

1) растителна тъкан
2) актиномицети
3) животинска тъкан
4) еубактерии
5) еукариоти

79. Превръщането на карденолид дигитоксин в по-малко токсичен дигоксин (12-хидроксилиране) се извършва чрез клетъчна култура.


1) Acremonium chrysogenum
2) Saccharomyces cerevisiae
3) Digitalis lanata
4) Tolypocladium inflatum
5) Penicikkium chrysogenum

80. Причините за високата ефикасност на антинитните и аугментиновите антибиотици са


1) ниска токсичност (в сравнение с ампицилин и амоксацилин)
2) ниска цена
3) действие върху резистентни към бета-лактам щамове на бактерии
4) ефект на удължаване
5) разширяване на спектъра на антибиотиците

81. Свойството на новите бета-лактамни антибиотици е най-ценно при лечението на бактериални усложнения при пациенти с HIV инфекция.


1) резистентност към беталактамази
2) ниска токсичност
3) свързване с PSB-2
4) свързване с PSB-3
5) удължена циркулация

82. Качеството на серийното инжектиране на пеницилин, изпитано в пеницилиназата на медицинската промишленост (бета-алактамаз)


1) токсичност
2) прозрачност
3) стерилност
4) пирогенност
5) стабилност

83. Толерантността към патогенния антибиотик се дължи на


1) унищожаване на антибиотика
2) активно освобождаване на антибиотик
3) ниско съдържание на кола лизин
4) липса на антибиотична цел
5) конформация на мишената

84. Микобактериите са причинители на съвременна туберкулозна инфекция, устойчива на химиотерапия

1) компенсаторни мутации
2) бавен растеж
3) вътреклетъчна локализация
4) отслабване на имунитета на организма-гостоприемник
5) бърз растеж

85. Мониторингът (прилаган към лекарството) е


1) въвеждане в тялото
2) избор
3) откриване в тъканите
4) мониторинг на концентрацията
5) дозиране

86. Скрининг (наркотици) е


1) подобряване чрез химична трансформация
2) подобряване чрез биотрансформация
3) търсене и селекция ("скрининг") на естествени структури
4) пълен химически синтез
5) промяна на пространствената конфигурация на природните структури

87. Целта е


1) място на клетъчната повърхност
2) междинна цел вътре в клетката
3) крайната вътреклетъчна цел
4) макромолекулна функционална група
5) оперон

88. Целта на последователността на генома е да се установи


1) размер на генома
2) нуклеотидни последователности
3) съдържание на А-Т
4) съотношението на aT / GC нуклеотидни двойки
5) метаболитни промени

89. Като основен метод за използване на протеомика


1) микроскопия
2) газ-течна хроматография
3) двуизмерна електрофореза
4) радиоизотоп
5) спектрално

90. ivi гените са изразени


1) върху изкуствена лоша хранителна среда
2) върху богата на изкуствени хранителни среди
3) in vivo условия на растеж
4) in vitro условия на растеж
5) винаги

91. Геномична посока, пряко свързана с протеомиката.


1) структурни
2) сравнителен
3) функционален
4) формално
5) всички посоки

92. Наличието на резистентност към метицилин (MRSA) се дължи на


1) външния вид на капсулата
2) процент на възпроизвеждане
3) бета-лактамазен комплекс
4) появата на PSB-2a с нисък афинитет към пеницилините и цефалоспорините, използвани при лечението в клиниката
5) активни емисии

93. При лечението на пациенти със СПИН или в други ситуации с проява на намалена активност на имунната система, за предпочитане е да се използва


1) PSB-1a
2) PSB-1b
3) PSB-2
4) PSB-3
5) по-високи дози антибиотик

94. Специфична локализация на беталактамаз в грам-положителни бактерии

1) извън клетката
2) върху рибозоми
3) на вътрешната повърхност на цитоплазмената мембрана
4) на полюсите на клетката
5) в периплазменото пространство под порестите канали

95. Специфична локализация на беталактамаз в грам-отрицателни бактерии


1) извън клетката
2) на вътрешната повърхност на цитоплазмената мембрана
3) в цитоплазменото пространство равномерно
4) в периплазменото пространство под порестите канали
5) върху рибозоми

96. Причината за разпространението на беталактамаз сред патогените в клиниката е честотата на употреба

1) бета-лактамни антибиотици
2) аминогликозиди
3) тетрациклинови антибиотици
4) макролиди
5) флуорохинолони

97. Специфичният характер на връзката между броя на използваните антибиотици и появата на беталактамаза

1) направо
2) косвени
3) обратно
4) няма значение
5) непряко

98. Антибиотици, способни да проникнат през външната мембрана на грам-отрицателните бактерии.


1) бензилпеницилин
2) еритромицин
3) ампицилин
4) Фузидин
5) нистатин

99. Метод за запазване на продуктивността на култури от микроорганизми, изискван от биотехнолог


1) в хладилника
2) под слой минерално масло
3) в насипни материали
4) сушене чрез замразяване
5) криоконсервация

100. Антисенс олигонуклеотиди са обещаващи за лечението


1) инфекциозни бактериални заболявания
2) онкологични заболявания
3) противогъбични заболявания
4) наследствени моногенни заболявания
5) вирусни заболявания